spacer
spacer

Best Practice for
Machinery Lubrication


โดยทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของคอร์สนี้
ทำไมต้องเข้าอบรมคอร์สนี้ หรือ ถ้าหากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยดังต่อไปนี้...คุณควรจะเข้าอบรม
บุคลากรที่ควรเข้าอบรมคอร์สนี้
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและได้ประโยชน์จากคอร์สนี้
เนื้อหาของคอร์สนี้
คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้
ค้นหาคำตอบที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของระบบหล่อลื่น
รายชื่อองค์กรที่เคยส่งบุคลากรเข้าอบรม
คำติชมของผู้เข้าอบรม
วันและสถานที่
ผู้บรรยาย
ภาษาที่ใช้บรรยาย
ค่าอบรม
ลงทะเบียนคอร์สนี้
ตัวอย่างของสไลด์ที่ใช้บรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย


โดยทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของคอร์สนี้

ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการหล่อลื่น เครื่องจักรกล เพื่อสู่แนวทางการลดต้นทุน และ เพิ่มพูนการผลิต กับหลักสูตรการฝึกอบรม Machinery Lubrication

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 • ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคที่ถูกต้องของระบบสารหล่อลื่น
 • ความรู้ เทคนิคที่ถูกต้องจากประสบการณ์จริงๆ
 • การดำเนินการจัดการเกี่ยวกับระบบสารหล่อลื่น
 • เข้าใจและสามารถนำไปปฎิบัติและประยุกต์ใช้งานได้
 • เพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษา เพิ่มพูนการผลิตและนำมาซึ่งผลกำไรเพิ่มขึ้น


ทำไมต้องเข้าอบรมคอร์สนี้ หรือ ถ้าหากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยดังต่อไปนี้...คุณควรจะเข้าอบรม

 • ยังไม่เข้าใจต่อระบบการหล่อลื่นและยังหาคำตอบไม่ได้
 • วิธีการจัดซื้อสารหล่อลื่นโดยคำนึงถึงราคาถูกที่สุด
 • ปัญหาสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำมันหล่อมาจากการเก็บรักษาและใช้งาน
 • ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น แต่น้ำมันหล่อลื่นอาจใช้งานต่อได้
 • วิธีการหล่อลื่นเครื่องจักรกล ทำแบบเดิมมา 10-20 ปี โดยไม่เคยปรับปรุง
 • องค์กรและบุคลากรในองค์กรไม่เคยได้รับการอบรมที่ดีเกี่ยวกับการหล่อลื่น
 • ทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับระบบหล่อลื่น ค่อนข้างโบราณ หรือได้รับจากข้อมูลจากผู้จำหน่ายสารหล่อลื่นทางเดียว   
 • เพราะคุณไม่เปลี่ยนวิธีการหล่อลื่น ทำให้เครื่องจักรกลของคุณเกิดการสึกหรอ และชำรุดเสียหายตลอดเวลา
 • สารหล่อลื่นน่าจะอายุยาวกว่าที่ควรจะเป็น แต่ไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร


บุคลากรที่ควรเข้าอบรมคอร์สนี้

 • วิศวกร ช่างเทคนิค โฟร์แมน
 • ผู้จัดการการบำรุงรักษา
 • ผู้ดูแลเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ
 • วิศวกรบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเชิงคาดคะเน
 • วิศวกรฝ่ายหล่อลื่น และวิศวกร Reliability
 • วิศวกรฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการและวิศวกรทาง Facilities & Utilities
 • วิศวกรบริการทางเครื่องยนต์ และเครื่องจักรต่าง ๆ
 • ผู้ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และอุปกรณ์หล่อลื่น
 • เจ้าของกิจการ SME
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร


อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและได้ประโยชน์จากคอร์สนี้

 • โรงไฟฟ้า
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • โรงงานเคมี และปิโตรเคมี
 • กระดาษ และเยื่อกระดาษ
 • โรงงานผลิตโลหะ
 • โรงงานขึ้นรูปโลหะ
 • การคมนาคม
 • รถแทรกเตอร์
 • สาธารณูปโภค
 • อาหารและบรรจุภัณฑ์
 • การผลิตพลาสติก
 • อุตสาหกรรมขนาดย่อม


เนื้อหาของคอร์สนี้

  The Role of lubrication in Machine Reliability
 • How improper lubrication relates to lost usefulness of equipment
 • Examples of the financial benefits from achieving lubrication excellence
 • Objectives for Reliability-Centered Maintenance (RCM)


  Lubricant Formulation and Base Oils
 • Basics about the formulation of lubricating oils and greases
 • Lubricant base oils – from solvent refined to food grade
 • Why synthetic base oils can offer significantly extended drain intervals


  Additives and Their Functions
 • Know Antioxidants and how they extend lubricant life
 • How additives work to minimize foaming
 • Overview the key additives that enhance the performance of lubricants


  Lubricant Properties and Tests
 • Know viscosity, the lubricant’s most important physical property
 • The “big eight” grease performance properties
 • The greases performance properties


  Lubricating Greases
 • When to choose grease and when to choose oil lubrication
 • How to protect against mixing incompatible greases
 • Grease thickeners and their properties

  Solid Lubricants
 • Types of solid lubricants and their applications
 • Advantages and disadvantages of the common solid lubricants

  Friction, Wear and Lubrication Fundamentals
 • Four primary sources of friction in lubricated machinery
 • Review of the primary wear mechanisms
 • Typical "critical clearances" for common machines

  Lubricant application Methods
 • Overview of the most common lube application methods
 • Oil change best practices
 • Procedures for draining, flushing tank, clearing, top-ups and filling
 • Best Practice for the maintenance of grease guns and fitting

  Contamination Control
 • Building reliability through contamination control
 • Filtration and separation technologies
 • Controlling the contaminants that shorten machine life

  Lubrication of Bearings
 • Lubrication fundamentals for common Bearing
 • Grease lubrication for plain bearings-when it makes sense, and doing the job right
 • Tips on troubleshooting bearing lubricants problems
 • Best Practices for lubricating pumps, motors, blowers and fans

  Lubricant Handling and Management
 • Managing lube schedules
 • Proper storage and disposal of used lubricants
 • Managing lubricants safely
 • Best Practices for Lubricant Handling and Management

  Lubrication of Gear
 • Gear types and their applications
 • Fundamentals of gear lubrication
 • Key important characteristics to look for gear oil
 • Guide for troubleshooting lubrication failures in gearing
 • Best Practices for lubricating enclosing and open gear systems

  Hydraulic Fluids
 • Fundamental aspects of hydraulics systems
 • Common industrial hydraulic fluid specifications
 • Understand the ISO hydraulic fluid classifications
 • Hydraulic fluid requirements
 • The properties to look for in a hydraulic fluid
 • Best Practices for managing hydraulic fluid

  Lubrication of Engines
 • Comparison of diesel, gasoline and natural gas reciprocating engines
 • How EGR is challenging engine lubrication
 • Lubricant selection tips for diesel, gasoline and natural gas engines
 • Best practices for engine lubrication

  Lubrication of Compressors
 • Basic compressor design and operation
 • Six options for lubricating reciprocating compressors
 • Recommended lubricants for rotary compressors
 • Lubricating refrigerant compressors
 • Effective use of synthetic oils in compressors
 • Best practices for compressor lubrication

  Lubrication of Turbines
 • Fundamental operation of steam, gas aero and water (hydraulic) turbines
 • Oil properties required for effective steam & gas turbine lubrication
 • Unique challenge of lubricating aero turbines
 • Best practices for turbine lubrication

  Used Oil Analysis Basics
 • Three important categories of used lubricant analysis
 • Representative sampling best practices
 • Detecting and analyzing machine wear debris

  Achieving World-Class Lubrication Excellence
 • Developing performance-driven generic lubricant specifications
 • Three Steps to lubrication excellence process
 • Optimizing lubricant selection/procurement
 • Defining a World class lubrication program
 • Changing perceptions about the important role by your lubricant technician
 • Educating your team to success


คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้

 • วิธีการหล่อลื่นที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มระยะเวลา MTBF
 • วิธีการจัดการที่ถูกต้องของสารหล่อลื่นในถังพัก
 • วิธีการเขียนขั้นตอนการหล่อลื่นของเครื่องจักร
 • เรียนรู้การแก้ไขและลดปัญหาที่ง่าย สะดวก และไม่แพง
 • วิธีการเลือกสารหล่อลื่นที่ถูกต้องกับเครื่องจักร
 • วิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการ และเก็บรักษาสารหล่อลื่น
 • วิธีการที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และ Flushing


ค้นหาคำตอบที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของระบบหล่อลื่น

 • จะเลือกค่าความหนืดที่ถูกต้อง สำหรับงานแต่ละประเภทอย่างไร
 • น้ำมันเครื่องโมโนเกรด และมัลติเกรดแตกต่างกันอย่างไร และประเภทใดที่ดีที่สุด
 • จะทำอย่างไรที่จะให้ฝ่ายบริหารจัดการ เข้าใจความสำคัญของการหล่อลื่นที่สมบูรณ์
 • วิธีการอย่างไร ในการออกแบบสถานที่จัดเก็บน้ำมันหล่อลื่น ให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานและปลอดภัย
 • เมื่อจะเติมน้ำมันหล่อลื่น จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำความสะอาดของระบบท่อเติม
 • จะยืดอายุของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างไร โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องจักรกล
 • มีความจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องใช้สารหล่อลื่นของ OEM และมีทางเลือกอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ หรือเปล่า
 • จะมีวิธีการตรวจรับ สารหล่อลื่นอย่างไร
 • เมื่อไรที่ต้องใช้สารหล่อลื่นสังเคราะห์


รายชื่อองค์กรที่เคยส่งบุคลากรเข้าอบรม

กรมธุรกิจพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฯ - เหมืองแม่เมาะ ลำปาง
การไฟฟ้าฯ - โรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้าฯ - โรงไฟฟ้าราชบุรี
การไฟฟ้าฯ - โรงไฟฟ้าน้ำพอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บจก. กระดาษสหไทย
บมจ. กระดาษศรีสยาม
บจก. กระเบื้องหลังคาตราเพชร
หจก. กิจวิริยะเทรดดิ้ง
บจก. กร๊าซโซ่ (ประเทศไทย)
บจก. กรุงเทพซินธิติกส์
บมจ. กรุงเทพผลิตเหล็ก
บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)
บจก. เกรท โพลีเมอร์
บจก. โกลว์
บมจ. โกลว์ พลังงาน
บจก. โกลว์ เอสพีพี 2
บจก. โกลว์ ไอพีพี
บจก. คอนอโค (ประเทศไทย)
บมจ. คาโปรแลคตัมไทย
บจก. เคมีแมน
บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
บจก. เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
บจก. เจริญโภคภัณฑ์ปิโตรเคมี
บมจ. ชลประทานซีเมนต์
บจก. เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บจก. ซีเมนส์
บจก. ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
บจก. ซียูอีแอล
บจก. ซีอาร์ที ดีสเพลย์ เทคโนโลยี
บจก. เซเว่นซันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. แซฟทรอล
บจก. โซล่า เอ็นเนอร์จี้ พาวเวอร์
บจก. ดาร์เม็กซ์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย)
บจก. ดีทแฮลมท์
บจก. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
บจก. เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
บจก. ทอสเท็ม ไทย
บจก. ทิวดาลูบ ดีพี
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บจก. เทคโนพลัส เอเซีย
บจก. ไทย ซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี
บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
บจก. ไทย คอปเปอร์ ร็อด
บจก. ไทยน้ำทิพย์
บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
หจก. ไทยอินเตอร์เทรด ลูบริแคนท์
บมจ. ไทยโอเลฟินส์
บมจ. ไทยออยล์
บจก. ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง
บจก. ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์
บจก. ไทย เพ็ท เรซิน
บจก. ไทย เอ็มเอ็มเอ
บจก. ไทยฮาวท์ตัน 1993
บจก. โททาลออยล์ (ประเทศไทย)
บจก. โทเทิล แพลนท์ เซอร์วิส
บมจ. นครไทย สตริป มิล
บจก. นวโลหะไทย
บจก. นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย)
บจก. น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย)
บจก. น้ำมันปิโตรเลียมไทย
บจก. นิคเคสยามอลูมิเนียม
บจก. เนสท์เล่ (ไทย)
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น
บมจ. บางจากปิโตรเลียม
บจก. บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
บจก. เบลออยล์
บมจ. เบียร์ไทย (1991)
บมจ. ปตท.
บจก. ปตท. สผ. สยาม
บมจ. ปตท. เคมิคอล
บจก. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
บจก. ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)
บจก. ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง)
บมจ. ปูนซีเมนต์เอเซีย
บจก. แปซิฟิค พลาสติคส์ (ประเทศไทย)
บจก. โปรดักศ์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง
บจก. โปรมีโก้ เซอร์วิส
บจก. ผลิตไฟฟ้าระยอง
บจก. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)
บจก. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
บจก. ผลิตภัณฑ์วิศวไทย
บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง
บจก. พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์
บจก. พูแรค (ประเทศไทย)
บจก. เพทราเคม (ประเทศไทย)
บจก. เพาเวอร์ เจนเนเรชั่น เซอร์วิสส์
บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
บจก. ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
บจก. มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก. มี้ด จอห์นสัน (ประเทศไทย)
บจก. ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย)
บจก. ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
บจก. ยงสวัสดิ์คอนกรีต
บจก. ยอร์ค แอร์คอนดิชั่น แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่น
บจก. เยเนอรัล อีเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล
โอเปอร์เรชั่นส์ คอมปานี อิงค์
บจก. ยางสยามอุตสาหกรรม
บจก. ยูนิเวอร์แซล คอมเพรสชั่น (ประเทศไทย)
บจก. โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ
บจก. ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บจก. ลิคิโทมิ (ประเทศไทย)
บจก. แลนเซส (ประเทศไทย)
บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)
บจก. ว.สถาวร
บจก. วอเล่ย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย)
บจก. วัชรพล
บจก. วิทย์คอร์ป โปรดักส์
บมจ. วีนิไทย
บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันไทย-เยอรมัน
บจก. สยาม เอ็นพีอาร์
บจก. สยามคราฟท์อุตสาหกรรม
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม
บจก. สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส
บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม
บจก. สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง
บจก. สยามฟายน์เมฆี
บจก. สยามมิชลิน
บจก. สยามมิตซุย พีทีเอ
บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
บจก. สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี)
บจก. สยามไอซิน
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บจก. เหล็กสยามยามาโตะ
บจก. อมตะ เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส
บจก. ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป
บจก. ออโต้อัลลายแอนซ์ (ไทยแลนด์)
บจก. อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง
บจก. อาซาฮี สมบูรณ์ อลูมิเนียม
บจก. อามาโก้ โปรดักส์ชั่น
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. อิลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย)
บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
บจก. อูซ่า ลูบส์ (ประเทศไทย)
บจก. เอเพ็กซ์ ออยล์
บจก. เอก อินเทอร์ออยล์
บจก. เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
บจก. เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย)
บจก. เอ็ม.เอส.พี. ดิสทริบิวชั่น
บจก. เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย)
บจก. เอสซีไอ แพลนท์ เซอร์วิสเซส
บจก. เอสเอชซีเอ็ม เซอร์วิส
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
บจก. แอร์ เพาเวอร์ ซิสเท็ม
บจก. แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์)
บมจ. โอเชียนกลาส
บจก. เฮดดิ้ง เทรดดิ้งไทย


คำติชมของผู้เข้าอบรม

“ได้รู้จักสารหล่อลื่นมากขึ้น และครอบคลุมทุกเรื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับสารหล่อลื่น”

“จัดได้ดี เอกสารประกอบดีมาก , วิทยากรตรงกับหัวข้อบรรยายมากที่สุด อธิบายได้ชัดเจน”

“ได้เพิ่มพูนความรู้ ในสิ่งใหม่เกี่ยวกับวิชาวิศวกรรมหล่อลื่น”

“เอกสารประกอบบรรยายดีมาก รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้อง ทำให้ได้ประโยชน์ดี”

“เอกสารประกอบการบรรยาย และ Video ดีมาก”

“ผู้บรรยายสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย”

“ได้รู้วิธีการทำงานหล่อลื่นที่ถูกวิธี”

“ความรู้ด้านการหล่อลื่นไปปรับใช้ในโรงงาน”

“ข้อมูล , ความรู้ที่ได้รับดีมาก”

“เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ในการดูแลรักษาเครื่องจักร”

“เนื้อหาดีมาก”

“เข้าใจการใช้สารหล่อลื่นได้มากขึ้น”

“ทำให้รู้จักระบบหล่อลื่น และนำไปปรับปรุงใช้ในโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากความเสียหาย”

“เพิ่มมุมมองเพื่อวิเคราะห์ Breakdown Maintenance และหาแนวทางแก้ไข และการป้องกันมิให้เกิดซ้ำ”

“เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และวิธีการจัดการเกี่ยวกับสารหล่อลื่น”

“วิธีการที่ถูกต้องในการใช้สารหล่อลื่น กับเครื่องจักรในโรงงาน”

“ข้อมูลที่ได้รับในเรื่องของ Industrial ในส่วนต่าง ๆ มีข้อมูลที่สำคัญ และสามารถนำไปใช้ได้มากในวิชาชีพที่ทำงานอยู่ปัจจุบันและอนาคต”

“วิธีการเลือกใช้น้ำมันให้ถูกต้องกับเครื่องจักร และวิธีการป้องกันต่าง ๆ เพื่อยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร”

“ได้รู้ความหมายต่าง ๆ ของอักษรหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น วิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ Lubrication”

“ได้รู้ถึงประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบหล่อลื่น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตจริง”

“วิสัยทัศน์ที่ดีในการที่จะลด Breakdown, ลดค่าซ่อมและเพิ่ม Production”

“การเลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องจักร และการวิเคราะห์การชำรุดเสียหาย และการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ”

“การทำงานเกี่ยวกับสารหล่อลื่น ด้านคุณสมบัติน้ำมัน และสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเสียหาย”

“การวิเคราะห์ และปัจจัยในการเลือกใช้สารหล่อลื่น”

“ได้รู้ถึงการดูแลรักษาและวิธีการตรวจเช็คสภาพของระบบ Lubrication ซึ่งจะทำให้ระบบการจัดการด้าน PM ถูกทางมากขึ้น”

“รู้นอกเหนือจากสิ่งที่ไม่รู้ ช่วยให้เห็นภาพมัวๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น”

“การหล่อลื่นที่ถูกวิธี และเหมาะสม”

“การวิเคราะห์ความเสียหายของ M/C parts ว่าเสียหายแบบใด รวมไปถึงการเลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกวิธี ปริมาณที่ถูกต้อง คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ”

“ได้รับความรู้เกี่ยวกับสารหล่อลื่น และ การนำไปใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าในงานที่รับผิดชอบ
ต่อต้นทุน / ค่าใช้จ่าย / เพิ่มผลผลิต / ดูแลการจัดเก็บ / การใช้ภาชนะขนย้ายต่างๆ”

“สามารถเลือกน้ำมันให้เหมาะกับเครื่องจักรได้ และ วางแผนบำรุงรักษาได้ดี”

“คุ้มค่ามากๆ หรือเกินคุ้ม ของความรู้ที่ได้รับกับราคาคอร์สอบรม และ จะส่งลูกน้องมาเข้าคอร์สอีก”

“แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา การเลือกใช้สารหล่อลื่นที่ถูกต้อง และ ได้เรียนรู้การหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร”


วันและสถานที่

Schedule Class for 2009

   >>   18-21 สิงหาคม 2552

        โรงแรมโนโวเทลบางนา, กรุงเทพฯ [แผนที่]

   


ผู้บรรยาย

   ธนันต์ สิริสิทธิโชติ และทีมงานฝ่ายเทคนิค


ภาษาที่ใช้บรรยาย

   ภาษาไทย


ค่าอบรม

   ค่าอบรมท่านละ 19,400.- บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

     ค่าอบรมรวมถึงเอกสารการประกอบการบรรยายในรูปแบบสีสรร แฟ้มอย่างดี อาหารกลางวันและอาหารว่าง


ลงทะเบียนคอร์สนี้

Contact us: FOCUSLAB Ltd.
Tel : +66 (2) 3618600-3
Fax : +66 (2) 3618567
E-mail :  focuslab@focuslab.co.th

   ดาว์นโหลด ฟอร์มการลงทะเบียน หรือฟอร์มสมัครอบรม


ตัวอย่างของสไลด์ที่ใช้บรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย


ตัวอย่างสไลด์ 1

ตัวอย่างสไลด์ 2

ตัวอย่างสไลด์ 3

ตัวอย่างสไลด์ 4
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™
are all trademarks of FOCUSLAB Ltd


FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.