spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
Oil Analysis - Certified Training Course

 

Oil3Top
Oil3Top

 

Oil Analysis –level 1 and Oil Analysis  - level 2  :  Certificate Training

หลักสูตรการฝึกอบรม Oil Analysis –level 1 และ Oil Analysis –level 2   สอดคล้อง เป็นไปตาม และตรงกันกับ
มาตราฐานของ ISO 18436-4  ,Category  I  และ  ISO 18436-4 , Category II   ตลอดจน มุ่งเน้นการนำไปใช้งาน
สำหรับการตรวจสอบสภาพ และ การวินิจฉัยของเครื่องจักรกล   การใช้งานใน preventive / predictive / proactive
 maintenance

แต่ละคอร์ส ของ Oil Analysis –level 1 และ  Oil Analysis –level 2  เป็นคอร์สแบบ 4 วัน ทั้งการเรียน และ สอบ
ข้อเขียนในตอนท้ายหลักสูตร

การรับรอง (Certification)

เพื่อให้ สอดคล้อง เป็นไปตาม และตรงกันกับ มาตราฐานของ ISO18436-4 :2010 และ เพื่อให้บรรลุการรับรอง 
อย่างเป็นทางการ   ผู้เข้าอบรมต้องมีจำนวนชั่วโมงเรียน ขั่นต่ำตามเกณฑ์ และผ่านการสอบข้อเขียน


 

 

คอร์สปี 2565

Oil Analysis Level 1
>> 22 - 25 มีนาคม 2565 - Online  
   
>> 20 - 23 กันยายน 2565  
   
>> 6 - 9 ธันวาคม 2565  
   
คลิ๊กที่วันที่ของแต่ละหลักสูตร เพื่อรายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม
   
 

 

Oil Analysis Level 2
 
>> 21 - 24 มิถุนายน 2565 - Online

เลื่อนไปเป็น 19 - 22 กรกฎาคม 2565
   
 
 
 
 
คลิ๊กที่วันที่ของแต่ละหลักสูตร เพื่อรายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม
   
 

 

Oil3 Oil Analysis Level 3
 
>> ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน  
   
   
   
   
   
   
 
คลิ๊กที่วันที่ของแต่ละหลักสูตร เพื่อรายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
   
*** ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล) ***
 
contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.