spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
ได้รับการรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ข่าวสาร และ กิจกรรม สถานที่
1 มิถุนายน 2552 ไดัผ่านการรับรองประกาศนียบัตรคุณวุฒิ ICML

บุคคลากรของบริษัทโฟคัสแล็บจำกัด ได้สอบผ่านการ
รับรองประกาศนียบัตรคุณวุฒิ MLT-II จากสภาบัน ICML

รายละเอียด ...
The International Council for Machinery Lubrication (ICML)
8 เมษายน 2552 Eurocopter Approved Laboratoryรายละเอียด ...
FocusLab, Bangkok
7 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ใหม่ตามที่ได้รับการอนุมัติในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียด ...

FocusLab, Bangkok

 

Training Course Schedule

วันที่ หลักสูตรอบรม สถานที่

 


Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.