spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
สั่งชุดเก็บตัวอย่าง

สั่งชุดเก็บตัวอย่าง ( ขวด,ฟอร์ม , กล่อง)

การเก็บตัวอย่างนำมันทีดีและถูกต้อง มีความสำคัญต่อโปรแกรมการตรวจวิเคราะห์นำมัน ชุดเก็บตัวอย่าง จะต้องมีมาตราฐาน
และมีคุณภาพสูง
ชุดเก็บตัวอย่างของบริษัทโฟคัสแล็บ ได้รับการรับรองและยอมรับว่ามีมาตราฐานและคุณภาพสูง

ดังนั้นชุดเก็บตัวอย่าง( ขวด ฟอร์มกรอกข้อมูล และ กล่อง) จะให้ลูกค้าทุกราย (ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และ ลูกค้าใหม่)ไว้โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยมีเงือนไข ดังนี้

  • ไม่รวมค่าข่นส่งการจัดส่งชุดเก็บตัวอย่างไปให้
  • ตราบใด ที่ขวดตัวอย่างจะนำไปใช้เก็บตัวอย่างและถูกส่งกลับมาตรวจวิเคราะห์
  • ให้ชุดเก็บตัวอย่างตลอดเวลาที่ใช้บริการ

อนึ่ง ค่าขนส่งการจัดส่งชุดขวดเก็บตัวอย่างจะขึ้นกับสัญญาการบริการ และเงื่ือนไข ตลอดจนระยะทางขนส่ง

  • เงื่อนไขของสัญญาการบริการ ตลอดจนระยะทางขนส่ง
  • ที่ตั้งและรยะทางขนส่ง

สั่งชุดเก็บตัวอย่าง ( ขวด,ฟอร์ม , กล่อง) ได้ที่

Focuslab Ltd.
2/57 บางนาคอมเพล็กซ์ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 12 ซ. บางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

Tel : +66 (2) 3618600-3
Fax : +66 (2) 3618567

E-mail :  focuslab@focuslab.co.th

ชุดเก็บตัวอย่าง ( ขวด,ฟอร์ม , กล่อง)

 


contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.