spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
Oil Analysis

การวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น
หลักการของการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น
เริ่มต้นและวางแผนออกแบบโปรแกรมการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น
    การใช้งาน
    การเก็บตัวอย่างน้ำมัน
    รายงาน-การตรวจวิเคราะห์น้ำมัน
    เป้าหมายค่าเตือนภัย
กุญแจที่สำคัญของโปรแกรมการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
spacer

การวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่นเปรียบเสมือนเลือดที่สูบฉีดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของเครื่องจักรกล

การวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นสามารถบ่งชี้สมรรถนะและสภาพของเครื่องจักรกลโดยพิจารณาอัตราการสึกหรอ (ปกติหรือผิดปกติ) สภาพของน้ำมันหล่อลื่น และสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆ

เป้าหมายของงานการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันคือ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรกล ในขณะเดียวกันจะช่วยประหยัด หรือลดงบประมาณการบำรุงรักษาที่เกี่ยวกับการเสียหายที่เกี่ยวกับการหล่อลื่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดเนื่องจากการหยุดเดินเครื่องจักรกล และ อื่นๆ


ประโยชน์ของการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

ประโยชน์ในระยะสั้น

โดยทั่วไปเมื่อเริ่มต้นทำโปรแกรมนี้ ประโยชน์ที่เห็นได้รับในระยะสั้น มี 5 รูปแบบ เช่น

 • ทำให้รู้ว่าน้ำมันหล่อลื่นยังอยู่ในสภาพใช้จะงานได้ต่อเนื่องหรือไม่
 • ทำให้รู้ว่าสถานะและสภาพเครื่องจักร เป็นอย่างไร เช่น
  • รู้ปัญหาเพื่อแก้ไขเครื่องจักร
  • ช่วยทำนายเวลาที่จะเกิดปัญหาเสียหายที่รุนแรง
  • ช่วยประเมินสภาพเครื่องจักรกล ก่อนที่จะหยุดซ่อมใหญ่
 • สนับสนุนแผนงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหารากสาเหตุของการเสียหาย

ประโยชน์ในระยะยาว

เมื่อได้ดำเนินโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่องมีระยะเวลยาวช่วงหนึ่ง ประโยชน์ที่เห็นได้รับในระยะยาวมี 8 รูปแบบ เช่น
 • ผลการวิเคราะห์ค่าและเส้นแนวโน้ม ช่วยบ่งชี้ปัญหาต่างๆได้ในระยะล่วงหน้า
 • เฝ้าควบคุมการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสม
 • ผลการวิเคราะห์น้ำมันทำให้สามารถที่วางแผนและตัดสินใจในงานซ่อมแซมเครื่องจักรกล
 • สนับสนุนเอกสารการตรวจรับหรือตรวจสภาพ เครื่องจักรใหม่ ที่ได้รับการซ่อมแซม หรือประกอบใหม่
 • ผลการวิเคราะห์ช่วยระบุว่าเครื่องจักรได้รับการบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซม เป็นอย่างไร
 • ผลการวิเคราะห์ช่วยระบุว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพการทำงานทื่หนักเกินไป
 • สนับสนุนการรับประกันเครื่องจักร
 • สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหารากสาเหตุของการเสียหาย

 


หลักการของการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

ผลของการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมัน ที่ทำให้มีความหมาย ตีความและตัดสินใจได้ ควรมีองค์ประกอบดังนี้

ค่าการวิเคราะห์ของสภาพหรือคุณสมบัติน้ำมัน :

  • Wear debris analysis relate to health of machine

ค่าการวิเคราะห์ของการสึกหรอ :

 • Viscosity
    • Oxidation , Nitration
    • Total Acid Number (TAN)
    • Total Base Number (TBN) etc.

ค่าการวิเคราะห์ของสิ่งสกปรก ปนเปื้อนต่างๆ :

 • Water
  • Dirt & Dust
  • Fuel
  • Coolant
  • Wrong oil
  • Particle contamination
  • etc.

Principle of Oil Analysis

การตีความหมาย โดยพิจารณาจากค่าผลลัพธ์การวิเคราะห์ทั้งสามองค์ประกอบ กับข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชั่วโมงการทำงานทั้งของเครื่องจักรและชั่วโมงการทำงานของน้ำมัน และข้อมูลอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนกรองน้ำมัน การเติมน้ำมัน การเปลี่ยนหรือเติมน้ำมัน

 


เริ่มต้นและวางแผนออกแบบโปรแกรมการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

ความสำเร็จของโปรแกรมการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการเข้าใจโครงสร้างขั้นตอนต่างๆและการดำเนินการ

 • คัดเลือกเครื่องจักร
 • Select and consider Routine Testing and Extra Test

    การใช้งาน
 
 • Sampling Method
 • กำหนดเป้าหมายความสะอาดและกำหนดค่าเป้าหมายเตือนภัย
 • ตรวจสอบข้อมูลผลการวิเคราะห์
 • ตีความผลการวิเคราะห์พร้อมกับแก้ไขสิ่งผิดปกติ ข้อมูลจะช่วยตัดสินใจเพี่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากขาดการดำเนินการขั้นตอนใดๆ อาจเป็นสาเหตุให้โปรแกรมนี้ไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ลงทุน ต่อดำเนินงานของโปรแกรมนรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน

 • ตัวอย่างรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน

 

 • ตัวอย่างรายงานการตรวจวิเคราะห์จาระบ 


เป้าหมายค่าเตือนภัย

เป้าหมายหลักในการกำหนดค่าเตือนภัย คือการที่เราพยายามที่จะกลั่นกรองข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่มีความสำคัญออก หรือคัดข้อมูลที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติออก และให้ผู้วิเคราะห์ได้ใช้เวลาที่มีจำกัดในการพินิจวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรวิเคราะห์ ในการระบุ "ข่าวร้าย" หรือ "สภาพที่ผิดปกติ" เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานเครื่องจักรได้ทำการตรวจสอบ หรือแก้ไขกับ ปัญหาของ "ข่าวร้ายที่เกิดขึ้น" หรือ "สภาพผิดปกติที่เกิดขึ้น"

อนึ่ง ข้อมูล หรือ ค่าการตรวจวิเคราะห์บางค่า อาจจะมีค่าเตือนภัยด้านบนเพียงอย่างเดียว เช่นค่าการสึกหรอ (RDE และ RFS) และ สิ่งสกปรก ในทางตรงข้าม ข้อมูลบางประเภทมีค่าเตือนภัยด้านล่างอย่างเดียว เช่น ค่าความเป็นด่าง (TBN) และข้อมูลบางประเภทมีค่าเตือนภัยทั้งด้านบน และ ด้านล่าง เช่น ค่าความหนืดเรียนรู้เพิ่มเติมการกำหนดเป้าหมายเตือนภัย >> Training


กุญแจที่สำคัญของโปรแกรมการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

ทั่วโลกได้ยอมรับว่าโปรแกรมการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรกล และนำมาซึ่งการประหยัดงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา แต่ว่าโรงงานหรือหน่วยงานต่างประสบผลสำเร็จหรือได้รับประโยชน์จากโครงงานนี้ไม่เท่ากัน

โดยทั่วไปโปรแกรมการวิเคราะห์ ตรวจสอบน้ำมันที่มีประสิทธิภาพจะต้อง เข้าใจและผลักดันขั้นตอนโครงงาน มีการจัดการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องcontact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.